1. DEFINICJE

 

Usługodawca:   Ravelia Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-447) przy ul. Newelskiej 6 lok. 432 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000590709,  NIP: 5272752923, REGON: 363199658;
Usługobiorca: jednostka samorządu terytorialnego, która zawarła z Usługobiorcą umowę na świadczenie usług w drodze elektronicznej;

Użytkownik: prawidłowo umocowana przez Usługobiorcę lub Placówkę osoba fizyczna korzystająca w ich imieniu z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;

Placówka: placówka oświatowa, która otrzymała od Usługobiorcy dotację zgodnie z przepisami Ustawy;

Serwis: strona internetowa www.edugrants.pl za pośrednictwem której Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną opisane w niniejszym Regulaminie;

Umowa : zawarta w formie pisemnej umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na świadczenie za pośrednictwem Serwisu usług drogą elektroniczną;

Usługa: wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu;

Ustawa: ustawa z dnia 07.09.1992 r. o systemie oświaty  (Dz.U. 2004, nr 256, poz. 2572);

Uczeń: uczeń w rozumieniu Ustawy.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U. 2013, poz. 1422) Usługodawca ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem.

2.2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych.

2.3. Korzystanie z usług określonych Regulaminem jest jednoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu, który stanowi  integralną część  zawieranych przez Usługodawcę z Usługobiorcami Umów.

2.4. W zakresie  nieuregulowanym niniejszym regulaminem  zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego , w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014, poz. 121), ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422).

 

3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 

3.1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu usługi umożliwiające rozliczanie dotacji o których mowa w art. 90 Ustawy uzyskanych przez Placówkę od Usługobiorcy.

3.2. Usługodawca umożliwia Placówce za pośrednictwem Portalu:

1) rozliczanie środków przyznanych Placówce w ramach dotacji,

2) zarządzanie listą i danymi uczniów Placówki,

3) generowanie miesięcznych raportów związanych z rozliczaniem dotacji przez Placówkę,

4) zarządzanie przyznanymi dotacjami,

5) zarządzanie Użytkownikami Placówki,

6) odczyt oraz pobieranie wiadomości wraz z załącznikami przesłanych przez Usługobiorcę.

3.3. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy za pośrednictwem Portalu:

1) zarządzanie Placówkami podlegającymi pod Usługodawcę,

2) wgląd i pobieranie danych uczniów oraz liczby uczniów danej Placówki,

3) przegląd raportów dotyczących liczby uczniów w danej Placówce,

4) zarządzanie przyznanymi dotacjami,

5) zarządzanie Użytkownikami Usługobiorcy,

6) udostępnianie Placówkom informacji wraz z załącznikami,

7) weryfikację poprawności wprowadzonych danych.

3.4. Szczegółową charakterystykę funkcjonalności poszczególnych Usług określa opis umieszczony w na stronach Serwisu.

 

4. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 

4.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

4.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub inne czynności techniczne związane z utrzymaniem bądź modyfikacją Serwisu. Usługobiorca, w miarę możliwości, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi Usługobiorcę o planowanej przerwie technicznej.

4.3. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia końcowego wyposażonego w przeglądarkę internetową (np. komputer, telefon, tablet) oraz podłączenia do sieci internet.

 

5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

5.1. Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu w terminie wskazanym w Umowie.

5.2. Panel Placówki może zostać utworzone przez Usługobiorcę bądź też przez samą Placówkę. Aktywowanie konta założonego przez placówkę następuje z chwilą jego zatwierdzenia przez Usługodawcę.

5.3. Usługobiorca oraz Placówka mogą tworzyć konta konkretnych Użytkowników.

5.4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług w sposób zgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, dobrymi obyczajami oraz przepisami prawa.

5.5. Korzystanie z usług przez Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich.

5.6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych niniejszym Regulaminem.

5.7. Użytkownik korzystając z Usług świadczonych przez Serwis powinien się powstrzymać od:

a) korzystania z niego w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,

b) korzystania z niego w sposób godzący lub zagrażający integralności systemu informatycznego Usługodawcy lub uzasadnionym interesom Usługodawcy,

c) od modyfikowania, kopiowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek utworów, baz danych i treści udostępnianych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,

d) podejmowania działań, które mogą w jakikolwiek sposób zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

 

6. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 

6.1. Wszelkie umieszczone w Portalu informacje handlowe w tym ceny oraz  opisy usług nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

6.2. Usługi świadczone są na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Usługodawca nie umożliwia zawarcia umowy za pośrednictwem Serwisu.

6.3. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną określa Umowa.

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

7.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i prawdziwość treści wprowadzanych przez Użytkowników do Serwisu, ani za terminowość oraz prawidłowość rozliczeń dotacji.

7.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników.

7.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy ograniczona jest do rocznej opłaty za świadczenie usługi. Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści oraz szkody pośrednie i następcze.

7.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług, występujących z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

8.1. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Usługodawcy: info@edugrants.pl.

8.2. Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą do złożenia reklamacji.

8.3. Reklamację złożoną po upływie terminu o którym mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpoznania o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Usługobiorcę.

8.4. Reklamacja może dotyczyć w szczególności niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

8.5. Reklamacja powinna zawierać:

1) nazwę Usługobiorcy,

2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

8.6. Usługodawca o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego Użytkownika do uzupełnienia reklamacji, wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni.

8.7. W wezwaniu, o którym mowa w pkt 8.6. Usługodawca wskazuje konieczny zakres uzupełnienia reklamacji oraz pouczenie, iż nieuzupełnienie reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

8.8. Reklamacja Usługobiorcy powinna być rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Usługodawcy. Jeżeli rozpatrzenie w ww. terminie okaże się niemożliwe Usługodawca powiadomi Użytkownika o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

9.1. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę wymaga podania określonych danych osobowych Użytkownika.

9.2. Administratorem danych osobowych wprowadzonych do Serwisu przez Usługobiorcę jest Usługobiorca. Usługodawca przetwarza dane osobowe wprowadzone przez Usługobiorcę na podstawie odrębnego polecenia przetwarzania tych danych oraz na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

9.3.  Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy wyłącznie w celu prawidłowego wykonania Usługi na rzecz Usługobiorcy.

9.4. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy i Subskrybentów newslettera jest Usługodawca, którego dane identyfikacyjne i kontaktowe określa punkt 1 Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w celu realizacji Umowy.

9.5. Dane osobowe Subskrybenta newslettera przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy na świadczenie usługi newslettera. Dane osobowe Usługobiorcy przechowywane są do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej Umowy. Dane osobowe Usługobiorcy znajdujące się na dokumentach księgowych przechowywane są przez okres 5 lat, a dane osobowe znajdujące się w dokumentach dotyczących rękojmi i reklamacji przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji. Okresy przechowywania danych osobowych ustalone w zdaniu poprzedzającym oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wstawiono dokument księgowy lub upłynął termin rękojmi lub rozliczono reklamację.

9.6. Subskrybentowi newslettera przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Subskrybentowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.7. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

10. ŚWIADCZENIE USŁUGI NEWSLETTER

 

10.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem serwisu także usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego rozsyłania biuletynu informacyjnego (newsletter).

10.2. Celem rozsyłania newslettera jest przekazywanie użytkownikom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Usługodawcę działalnością gospodarczą.

10.3. Subskrypcji newslettera można dokonać na Serwisu podając adres e-mail Subskrybenta.

10.4. Subskrybent może w każdej chwili zmienić adres, na który ma być przesyłany Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie zawartego w nim linku lub poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adresu pod adres: info@edugrants.pl.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania zmiany regulaminu na stronie Portalu lub od daty powiadomienia Użytkownika wysłanego pod wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Użytkownika chyba, że wypowie on umowę w najbliższym terminie wypowiedzenia.

11.2. Wszelkie spory powstałe na gruncie wykonywania regulaminu bądź umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

11.3. Regulamin w niniejszej treści obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami dla urzędów oferowanymi przez naszą firmę?

Podaj swój adres email i już nigdy nie przeoczysz kolejnych rozwiązań poprawiających wygodę pracy.

Zaakceptuj regulamin: